Przejdź do treści

ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO

Nasz profil

Adaptacja projektu gotowego:

  • Powstaje przez uzupełnienie zakupionego projektu domu  Projektem Zagospodarowania Terenu i "dopasowanim" zakupionego projektu do warunków panujących na konkretnej działce. Jest to opracowanie, które jest  niezbędne do uzyskania Pozwolenia Na Budowę.Oferujemy:  

profesjonalne wykonywanie  Projektów Zagospodarowania Terenu z adaptacją wszelkich projektów gotowych  (zarówno zakupionych u nas, jak i w innych pracowniach);
- Oferta wykonania Projektów Zagospodarowania dotyczy terenu Warszawy i powiatów podwarszawskich.
- Oferta sprzedaży projektów
gotowych dotyczy terenu całej Polski.


Naszymi atutami są:  

  • doświadczenie i atrakcyjne ceny,  

  • krótkie terminy realizacji, kompleksowość usług

Domy ok. 100m2
Domy ok. 150m2
Domy ok. 200m2
Domy piętrowe w różnej zabudowie
Domy na wąską działkę
Dla DEWELOPERÓW (segmenty)

ADAPTACJA - CZYLI PROSTA DROGA DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ:

ARCHITEKTONICZNY PROJEKT GOTOWY BUDYNKU


+

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU


=

ZAKUP PROJEKTU:

np. z pracowni:

INVESTDOM

archon

murator

lub innej

ZLECENIE:

wykonania
PROJEKTU ZAGOSPODA-
ROWANIA
TERENU Z ADAPTACJĄ

np. naszej pracowni:
INVESTDOM
lub innej

STANOWIĄ ŁĄCZNIE:

KOMPLETNY
PROJEKT
BUDOWLANY
WYMAGANY
DO UZYSKANIA
POZWOLENIA
NA BUDOWĘ
BUDYNKU

3.Odbierz komplet...

Z NAMI TO ŁATWE - załatwisz wszystko w jednym miejscu !


Projekt gotowy staje się projektem budowlanym, który można przedłożyć do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę - dopiero wówczas, gdy dokonana zostanie jego adaptacja do konkretnej działki Inwestora i projekt zostanie uzupełniony o wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki budowlanej.
Projekt zagospodarowania działki
(Projekt Zagospodarowania Terenu) należy zamieścić w osobnej oprawie - tomie stanowiącym z projektem architektoniczno - budowlanym budynku komplet projektu budowlanego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2003 r. Nr 120,póz. 1133).

INFORMUJEMY, ŻE NASZA PRACOWNIA WYKONUJE
wszelkie adaptacje
 i  Projekty Zagospodarowania Terenu i działki
zarówno dla  projektów gotowych  własnych  jak i  innych biur  projektowych.
ZAPRASZAMY
tutaj...1. ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO PRACOWNI INVESTDOM:

Pracownia projektowa INVESTDOM upoważnia bezterminowo innych projektantów posiadających wystarczające (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia, działających z wyboru INWESTORA, do włączania zakupionych w niej projektów w każdej możliwej technicznie wersji technologicznej, w skład pełnej dokumentacji projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta.
Ponadto pracownia INVESTDOM upoważnia projektantów, o których mowa powyżej do dokonywania przez tych projektantów - na ich odpowiedzialność - zmian w dokumentacji. W przypadku dokonania istotnych zmian, wskazywanie na projekcie budowlanym autorstwa Pracowni architektonicznej INVESTDOM  wymaga dodatkowej zgody.

2. OBOWIĄZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant sporządzający projekt budowlany służący uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach adaptacji projektu gotowego na ten cel jest zobowiązany:
1. Na oryginale projektu gotowego nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym.
2. Wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
3. Każdorazowo wykonać przeliczenie konstrukcji całego budynku w zakresie jej dostosowania do lokalnych warunków gruntowych i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej.
4. Dostosować w projekcie instalację wod-kan. do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionego z dostawcą wody projektu przyłączy
5. Dostosować j. w. lecz w odniesieniu do  przyłącza energii elektrycznej i C.O.
6. Wykonać sprawdzenie i adaptację projektu dostosowującą go do zmian w obowiązujących przepisach i normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego

Pracownia architektoniczna INVESTDOM, występując jako autor projektu gotowego zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 17.05.2006 r. (Dziennik Ustaw z 2006r Nr 90 póz. 631) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystania jej projektów do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nich zmian na innych zasadach niż określono w projekcie.
PROJEKT NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CAŁOŚCI ANI CZĘŚCIOWO.


Wróć do spisu treści