Przejdź do treści

DOBRY KOMIN

Informacje

Normy dla kominów


Uwaga - dane mogą wymagać aktualizacji do obecnie obowiązujących przepisów. Artykuł opracowano na podstawie stanu aktów prawnych na 2015 rok.

Każdy budynek, w którym zamontowano kocioł powinien mieć wybudowany przewód odprowadzający spaliny na zewnątrz. Polskie przepisy i normy ściśle określają z jakich materiałów powinien być wykonany komin oraz jak powinien być zbudowany.

Dom może mieć jeden lub kilka kominów. Ze względów praktycznych, w jednym kominie umieszcza się wszystkie przewody kominowe: spalinowy, dymowy i wentylacyjny. Ważną zasadą jest to, by każde wentylowane pomieszczenie miało oddzielny przewód wentylacyjny. Rozmiary przewodów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Są one również uzależnione od sprawności i rodzaju kotła.
Przewody kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe powinny wymiarem przekroju, sposobem prowadzenia i wysokością stwarzać potrzebny ciąg zapewniający wymaganą przepustowość oraz spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów.

Komin spalinowy

Przewody spalinowe i obudowa komina muszą być wykonane z materiałów niepalnych i spełniać wymagania dotyczące badań ogniowych małych kominów. Obudowa kanałów powinna mieć odporność ogniową 60 minut.  Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa, z cegły pełnej grubości
12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.
Między wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najbliższym skrajem korony drzew dorosłych należy zachować odległość co najmniej 6 m.

Wymiary przekroju poprzecznego kanałów spalinowych dostosowane powinny być do ilości odpro-
wadzanych spalin, liczby i wielkości połączonych z przewodem palenisk, wysokości przewodu i ró-
żnicy temperatur spalin i powietrza zewnętrznego. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, przy odprowadzaniu spalin z jednego lub dwóch pieców węglowych pod-łączonych do wspólnego przewodu albo z jednego pieca gazowego kąpielowego wymiary przewodu powinny wynosić:

  • najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalino-

wych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m (14x14 cm dla przekroju kwadratowego, 15 cm dla kołowego),

  • dopuszcza się przewody o średnicach mniejszych (np. 12 cm), których zastosowanie wy-

nika z nowych technologii i postępu w technice spalania (średnicę można więc dobrać do odpowiedniego typu paleniska i przewidywanej mocy),

  • kominy, które mają przekrój większy niż 0,075 m2 powinny być wydzielone z konstrukcji budynku,

  • przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od kotłów grzewczych z palnikami na paliwa gazowe o obciążeniu powyżej 35 kW powinny mieć przekrój wynikający

z obliczeń,

  • trzony kuchenne na paliwo stałe oraz paleniska otwarte (kominki) o wielkości otworu pa-

leniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samo-
dzielnego przewodu dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m;
w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otwo-
rze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27m,

  • piece na paliwo stałe, posiadające hermetyczne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu dymowego o przekroju co najmniej 0,14x0,14 m, pod warunkiem za-

chowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nie przyłączania więcej niż trzech pieców do tego przewodu,

  • długość przewodów spalinowych poziomych (czopuchów) nie powinna wynosić więcej niż 1/4 efektywnej wysokości komina i nie więcej niż 7 m.


Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych - także w układ odprowadzania spalin.

Kominy używane sezonowo powinny być zabezpieczone siatką odporną na korozję, nie dopuszczając do zakładania gniazd przez ptaki.
Na kominach nie można instalować urządzeń technicznych i sanitarnych, nie stanowiących wyposażenia komina.

Lokalizacja wylotów komina:

Rodzaj dachu

Odleg³osæ

Dach p³aski, Dach o nachyleniu po³aci 12° , Dach stromy o k¹cie wiêkszym ni¿ 12° pokryty materia³em ³atwopalnym

0,6m od poziomu kalenicy

Dach stromy o k¹cie wiêkszym ni¿ 12° pokryty materia³em niepalnym

0,3m od powierzchni dachu i odleg³osci co najmniej 1,0m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni

Dach wg³êbny - kominy usytuowane obok przeszkody w odleg³osci mniejszej ni¿ 1,5m

Co najmniej 0,3m na wy¿szej górnej krawêdzi przeszkody

Dach wg³êbny - kominy usytuowane obok przeszkody w odleg³osci od 1,5m do 10m

Co najmniej na poziomie górnej krawêdzi przeszkody

Dach wg³êbny - komin usytuowane obok przeszkody w odleg³oscu od 3,0m do 10m

Ponad p³aszczyzn¹ wyprowadzon¹ pod k¹tem 12°w dó³ od poziomu przeszkody dla kominów


Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne, tak jak dymowe czy spalinowe muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny mogą być stosowane jedynie na zewnętrznej ich powierzchni w sposób ograniczający rozprzestrzenianie się ognia.
Wymiary przewodów wentylacyjnych określa się na podstawie ilości odprowadzanego powietrza, wysokości przewodów i różnicy temperatur.

Przekrój kanałów do wentylacji grawitacyjnej powinien mieć powierzchnię najmniej 0,016m2 oraz najmniejszy przekrój 0,11m. W kanałach wentylacji mechanicznej wymiary przewodów wynikają z obliczeń przepływów powietrza.

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 roku (par.141) zabrania się stosowania:

  • zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,

  • grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych. W jednym przypadku dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów - jeśli są przystosowane do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania i wyposażone w zabezpieczenia przed zanikaniem ciągu kominowego

  • indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.


Przewody wentylacyjne powinny być znajdować się pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi. Zaleca się prowadzenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych obok siebie oraz wyprowadzanie ich ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem.
Dopuszcza się wykonywanie kanałów poziomych o długości do 2 m, łączących pomieszczenia wentylowane z pionowym kanałem wywiewnym. Kanał poziomy powinien być wykonany z blach, bez dodatkowych załamań i o przekroju zwiększonym o 50% w stosunku do kanału pionowego.

Kanały kominów powinny być wykonane z odpowiednich materiałów. Powinny one być dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie sanitarnym, a także parametrów ciśnienia, temperatury, wilgotności i odporności ogniowej. Ponadto wyloty kanałów powinny być dostępne do czyszczenia
i okresowej kontroli. W tym celu należy wykonać stałe dojścia do kominów.

Wyprowadzanie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zabronione!

Wróć do spisu treści