Przejdź do treści

Pozwolenie na budowę - co to jest?

Informacje

Budowa każdego domu,
który obejmuje obszarem oddziaływania sąsiednie nieruchomości
wymaga uzyskania przez Inwestora:


Pozwolenia Na Budowę - w Starostwie Powiatowym.

(Uwaga - dane mogą wymagać aktualizacji do obecnie obowiązujących przepisów.
Artykuł opracowano na podstawie stanu aktów prawnych na 2015 rok.)

Aby uzyskać Pozwolenie Na Budowę -
należy w lokalnym Starostwie, w referacie Architektury złożyć:
"Wniosek o  wydanie Pozwolenia Na Budowę"
i dołączyć odpowiednie załączniki.

- Wniosek o  wydanie Pozwolenia Na Budowę  można pobrać tutaj:
- Skompletowaniem załączników zajmie się architekt ( biuro projektów ) przygotowujący projekt budowlany domu,  

PROJEKT:
Najważniejszym załącznikiem wymaganym do wniosku o pozwolenie na budowę jest projekt budowlany domu.

Przygotowanie projektu budowlanego zleca się architektowi ( biuro projektów )

Architekt może wykonać projekt indywidualny
lub
zastosować projekt gotowy
(tzw. powtarzalny).

W przypadku  zastosowania projektu gotowego należy dokonać jeszcze tzw.
adaptacji projektu
tj. dostosowania projektu gotowego do Państwa działki .- Składając w starostwie
Wniosek o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego (z załącznikami)

  • wypełnione oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

INFORMUJEMY, ŻE NASZE BIURO PROJEKTÓW WYKONUJE
wszelkie Projekty Budowlane z dostosowaniem do uzyskania
POZWOLENIA NA BUDOWĘ

(zarówno dla  projektów gotowych  własnych  jak i  innych biur  projektowych)
ZAPRASZAMY
tutaj...

Powiat Legionowski wydał „Poradnik inwestora – jak uzyskać pozwolenie na budowę krok po kroku”.
Broszurka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie,
przy ul. Sikorskiego 11 (V piętro).
Elektroniczna wersja znajduje się tutaj:  pobierz broszurę
 

źródło: www.powiat-legionowski.pl

SZYBKIE POZWOLENIE NA BUDOWĘ ?

U NAS WSZYSTKO
w jednym miejscu !
KUPISZ TANIO
PROJEKT DOMU

i zrobisz ADAPTACJĘ
PRZY
ZAKUPIE PROJEKTU -
- ADAPTACJA
Z 10% RABATEM

Informacje dodatkowe:

- Jeżeli Inwestor nie dostarczy
wszystkich wymaganych dokumentów, urząd wyda postanowienie o obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia. Dopiero po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
Jeżeli jednak wszystkie określone powyżej warunki są spełnione, właściwy organ nie może odmówić
nam wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.


- Na wydanie decyzji właściwy organ ma 65 dni
od dnia złożenia wniosku, w przeciwnym razie zostaje ukarany karą w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki na poczet budżetu państwa.


- Pozwolenie na budowę
wydaje starosta i przesyła o tym informację wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę otrzymują również właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

- W ciągu 14 dni od wydania decyzji wszystkie strony postępowania mogą odwołać się od decyzji. Jeżeli tego nie zrobią, pozwolenie na budowę po 14 dniach od dnia doręczenia staje się prawomocne.

- Termin ważności pozwolenia na budowę:


     Budowa domu może trwać nawet kilkanaście lat, Prawo Budowlane zastrzega jednak, że:

  • decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna;

  • budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata

Jeżeli któryś z tych podpunktów nie został spełniony, konieczne będzie powtórne wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robót.
Warto wiedzieć, że aby budowa domu została uznana za rozpoczętą, wystarczy przeprowadzić tzw. prace początkowe, m.in. zagospodarowanie terenu działki lub prace geodezyjne z wpisem do dziennika budowy.- Projekt gotowy staje się projektem budowlanym, który można przedłożyć do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę - dopiero wówczas, gdy dokonana zostanie jego adaptacja do konkretnej działki Inwestora i projekt zostanie uzupełniony o wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki budowlanej.

- Projekt zagospodarowania działki
(Projekt Zagospodarowania Terenu) należy zamieścić w osobnej oprawie - tomie stanowiącym z projektem architektoniczno - budowlanym budynku komplet projektu budowlanego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2003 r. Nr 120,póz. 1133).


- Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego (tzn. realizacja budynku niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym) lub innych warunków pozwolenia na budowę -  jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Istnieją  tzw. “nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, które decyzji o zmianie pozwolenia nie wymagają. Nie mogą one jednak dotyczyć:

  • zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu

  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

  • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

  • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

- Budowa bez pozwolenia na budowę -
stanowi tzw. samowolę budowlaną....

Wróć do spisu treści