Przejdź do treści

REGULAMIN

InformacjeREGULAMIN

PRACOWNI PROJEKTOWEJ
STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM
Regulamin określa warunki i zasady zamawiania gotowych projektów architektonicznych i innych towarów oferowanych przez  STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM 05-119 LEGIONOWO, ul. Bukowa 22 Łajski


1.REALIZACJA ZAMÓWIENIA

•   Zamówienia można składać: telefonicznie lub w formie elektronicznej, korzystając z formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej www.praktyczneprojekty.pl  i  www.archa.pl
•   Zamówienie może złożyć osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
•   Do przyjęcia zamówienia w celu jego realizacji wymagane jest podanie: imienia i nazwiska lub nazwy firmy osoby prawnej wraz z podaniem numeru NIP, pełnego adresu, na jaki ma zostać dostarczona przesyłka oraz kontaktowego numeru telefonu, a w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego – także adresu   e–mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
•   Zamówienia składane drogą elektroniczną są potwierdzane do 24 godzin od chwili ich otrzymania w dni robocze na podany przez zamawiającego adres   e-mail lub telefonicznie, a następnie przyjęte do realizacji. Realizowane będą jedynie zamówienia z podanym numerem telefonu kontaktowego, umożliwiającym weryfikację zamówienia.
•   Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta są rozpatrywane pierwszego dnia roboczego po tych dniach.
•   Jeżeli zamówiony projekt jest chwilowo niedostępny lub znajduje się w fazie koncepcyjnej, zamawiający zostanie poinformowany o możliwym terminie dostawy. Jeżeli zamawiający go zaakceptuje, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.
•   Dostawa i odbiór zamówionego projektu odbywa się w sposób wybrany przez zamawiającego, określony w zamówieniu.
•   Zamówienia są realizowane drogą wysyłkową lub jako sprzedaż bezpośrednia w siedzibie firmy. W celu osobistego dokonania zakupu projektu zamówienie należy złożyć co najmniej na 1 dzień przed odbiorem dokumentacji.
•   Zamawiając projekt, należy podać dokładną nazwę projektu oraz jego wersję (podstawowa lub odbicie lustrzane).
•   Należność za zamówiony projekt Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
- przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem),
- przelewem (przedpłatą na konto bankowe).
W przypadku płatności przelewem zamówiony projekt zostanie wysłany do Klienta  po wpłynięciu należności na wskazane konto.
- gotówką w siedzibie firmy (osobisty odbiór projektu).
•   Przesyłki zawierające projekt domu dostarczamy za pośrednictwem wybrnej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Koszt przesyłki ponoszony jest przez Zamawiającego w sposób wybrany przez Zamawiającego, określony w zamówieniu.
•   Zamówione projekty są wysyłane w ciągu od 3 do 5 dni roboczych, licząc:
-  w przypadku przesyłki pobraniowej od momentu złożenia zamówienia,
-  w przypadku płatności przelewem – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM

-  STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. W takiej sytuacji nowy termin realizacji ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym, a Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia.

-  STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM zastrzega sobie prawo w przypadku nieprzewidzianych okoliczności do anulowania zamówienia (np w sytuacji, gdy na skutek zmiany w przepisach lub normach projekt będzie wymagał modyfikacji, a Zamawiający dokona zamówienia przed modyfikacją). W takiej sytuacji nowy termin realizacji oraz cena projektu ustalane są  indywidualnie z Zamawiającym, a Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia.

•   STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem przesyłki przez firmę przewozową.
•   W przypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej.
•   Odbierając przesyłkę zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie ma uszkodzeń i czy zawiera komplet zamówionej dokumentacji projektowej. Wszelkie zastrzeżenia co do uszkodzeń lub kompletności zamówionej dokumentacji należy zgłosić w terminie 1 dnia od dnia odebrania przesyłki pod rygorem utraty prawa powoływania się na te zarzuty w późniejszym terminie.
•   Komplet zamówionej dokumentacji projektowej zawiera egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz aktualnie oferowane dodatki.
•   STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM wydaje bezpłatną, pisemną zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie z zastrzeżeniem, że musi je wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia.2.WARUNKI ZWROTU PROJEKTU

•   Zamawiający [dotyczy tylko konsumentów (osoby prywatne)] ma prawo do zwrotu zakupionej dokumentacji projektowej bez podania przyczyny w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.
  Powyższe prawo 14-dniowego zwrotu przysługuje również osobie, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (nie spółkom itp.), pod warunkiem, że zakupiony projekt nie był bezpośrednio związany z charakterem zawodowym jej działalności gospodarczej wykazanym w CEiDG (art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

•   Odsyłany projekt nie może nosić żadnych śladów użytkowania ani kopiowania, w tym widocznych zmian adaptacyjnych i innych uszkodzeń. Zwracana przesyłka musi zawierać wszystkie elementy, z którymi była dostarczona. Szczegóły zwrotu należy uzgodnić telefonicznie.
•   Do odsyłanej dokumentacji należy dołączyć dowód zakupu oraz oświadczenie o odstąpieniu od zakupu (pobierz) opatrzone datą i podpisem osoby, która dokonywała zakupu, a także podanym numerem konta lub adresu, na które ma być zwrócona kwota za projekt.
•   Odpowiednio zabezpieczoną paczkę należy odesłać na własny koszt na adres:  STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM, ul. Bukowa 22 Łajski, 05-119 LEGIONOWO.                          
Przesyłki nadane na koszt STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.
•   Po otrzymaniu zwrotu projektu "STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM” niezwłocznie prześle nabywcy fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest również bez zbędnej zwłoki odesłać na adres pracowni jej podpisaną kopię, która będzie podstawą do zwrotu należności za projekt.
•   W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą, a zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy (w przypadku Usługodawcy) albo od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy (w przypadku Konsumenta). Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem poniesienia przez Konsumenta bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.3. WARUNKI WYMIANY PROJEKTU

•   Zamawiający ma prawo do jednokrotnej wymiany zakupionej dokumentacji projektowej na inną autorstwa "STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM" w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni kalendarzowych od daty zakupu projektu. Zasady wspomnianej wymiany wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać z Pracownią "STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM"
•   Wymianie może podlegać dokumentacja kompletna, bez widocznych uszkodzeń, zwrócona w stanie nienaruszonym. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do wymiany.
•   Koszty przesyłki towaru wymienianego i tego, na który zostaje wymieniany, ponosi Zamawiający. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane nadawcy.
•   "STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM" ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności przedmiotu z umową wyłącznie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego lub na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
•   Warunkiem dokonania wymiany dokumentacji projektowej na inną jest zwrot podpisanej przez Klienta faktury korekty.
•   "STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM" nie odpowiada za niezgodność przedmiotu z umową, gdy Zamawiający o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.4. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na niniejszej stronie i podstronach, układu graficznego strony, projektów, fotografii, rysunków należą do "STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM". Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony wraz z podstronami i wszystkie ich elementy, zwłaszcza zamieszczone fotografie, projekty, rysunki podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przez przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą "STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM". Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•   Pracownia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych tylko na potrzeby Pracowni. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Informacje podawane przez Zamawiającego nie są udostępniane innym firmom i osobom trzecim, które nie biorą udziału w procesie sprzedaży i wysyłki, chyba że Zamawiający wyrazi takie życzenie (np. chce być uczestnikiem akcji promocyjnych związanych z firmami zewnętrznymi). Pracownia ma prawo do udostępnienia danych osobowych Zamawiającego osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub za zgodą Zamawiającego.
•   "STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM" zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie oraz możliwości wycofania w każdym momencie poszczególnych projektów architektonicznych z oferty sprzedaży bez podawania przyczyny. Zmiany cen nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
•   Dokumentacja techniczna projektu gotowego może w nieznacznym stopniu różnić się od koncepcji prezentowanej na stronie internetowej, a także od technicznych rysunków poglądowych udostępnianych drogą elektroniczną.
•   Złożenie zamówienia na projekt jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
•   "STUDIO ARCHITEKTURY INVESTDOM" zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
•   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
•   Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony, poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby pracowni.6. WARUNKI PROMOCJI

Promocje ważne do wyczerpania zapasów. W przypadku braku promocyjnych gratisów w momencie zakupu projektu - klient ma prawo anulować zamówienie, a pracownia nie jest zobowiązana do realizacji zamówienia. O takiej sytuacji klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo...


Wróć do spisu treści